2015-06-22

Dostęp do informacji niezamieszczonych w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach może być, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępniona na podstawie złożonego wniosku.


Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona. Termin ten nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Informacja publiczna, zgodnie ze sposobem udostępnienia wskazanym przez wnioskodawcę, może być przekazana ustnie lub pisemnie (na papierze, na elektronicznym nośniku danych lub za pomocą poczty elektronicznej, lub elektronicznej skrzynki podawczej).

 

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem ze wskazaniem, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.